REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ

"BitBay Academy"

§ 1

Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z platformy edukacyjnej "BitBay Academy".

§ 2

1.Twórcą i właścicielem platformy edukacyjnej "BitBay Academy: jest spółka Pinewood Estonia OÜ z siedzibą pod adresem: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, L õõtsa tn 5, 11415, Estonia, wpisana rejestrze spółek pod numerem 14814864 (zwana w dalszej części Twórcą).

2.Twórca jest także właścicielem domeny internetowej, na której utworzona jest platforma edukacyjna "BitBay Academy".

3.Dostawcą oprogramowania do przeprowadzenia kursów edukacyjnych zamieszczonych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" jest spółka Teachable Inc.z siedzibą pod adresem: 16 W. 22nd Street, 6th Floor, New York, New York 10010, CIK#: 0001670046, zwana w dalszej części Dostawcą Oprogramowania.

§ 3

1. Na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" każdy użytkownik może bezpłatnie skorzystać z wszystkich kursów oferowanych za pośrednictwem ww. platformy.

2.Ze wszystkich kursów zamieszczonych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy", każdy użytkownik może korzystać bez konieczności rejestracji na platformie.

3. Na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" zamieszczony jest również link do kursów szkoleniowych oferowanych przez Dostawcę Oprogramowania, który przekierowuje użytkownika na stronę internetową Dostawcy Oprogramowania.

4.W momencie przejścia za pośrednictwem linku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, do kursów szkoleniowych oferowanych przez Dostawcę Oprogramowania, użytkownik opuszcza platformę edukacyjną "BitBay Academy", a Regulamin przestaje mieć do niego zastosowanie.

5. Twórca zapewnia, iż w związku z umieszczeniem linku do kursów szkoleniowych oferowanych przez Dostawcę Oprogramowania i umożliwieniem użytkownikom skorzystania z tych kursów, a także w związku z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego przez Dostawcę Oprogramowania, nie przekazuję on żadnych danych, w tym danych osobowych użytkowników do Dostawcy Oprogramowania.

§ 4

1.Użytkownik jest uprawniony do pobrania jednej kopii materiałów szkoleniowych przeznaczonych do pobrania na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, krótkotrwałego oglądania.

2.Pobranie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest udzieleniem licencji, w żadnym wypadku nie stanowi przeniesienia prawa własności do materiałów szkoleniowych.

3.Na podstawie udzielonej użytkownikowi licencji, nie jest on uprawniony do:

a. modyfikowania lub kopiowania materiałów szkoleniowych;

b.wykorzystywania materiałów szkoleniowych do celów komercyjnych lub do celów publicznych (komercyjnych lub niekomercyjnych);

c. próby dekompilacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania zawartego na platformie edukacyjnej "BitBay Academy";

d. usunięcia wszelkich oznaczeń praw autorskich lub innych zapisów własnościowych z materiałów szkoleniowych;

e. przekazywania materiałów szkoleniowych innej osobie;

f. zamieszczenia lub udostępniania materiałów szkoleniowych na jakimkolwiek innym serwerze, platformie lub stronie internetowej.

4.Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z ograniczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie i może zostać wypowiedziana przez Twórcę w dowolnym momencie.

5.Po zakończeniu przeglądania materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" lub po wygaśnięciu licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w posiadaniu użytkownika, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

§ 5

1.Wszelkie materiały szkoleniowe oraz treści kursów szkoleniowych dostępnych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" zapewnia i dostarcza Twórca.

2.Twórca w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość strony internetowej Dostawcy Oprogramowania, do której prowadzi link zamieszczony na platformie edukacyjnej "BitBay Academy". Korzystanie z tej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

3. Twórca oświadcza, że nie gwarantuje przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu, dokładności, skuteczności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów szkoleniowych lub kursów szkoleniowych zamieszonych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy".

4.Twórca zastrzega, iż treści materiałów szkoleniowych oraz kursów szkoleniowych zamieszczonych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" nie należy w żadnym wypadku traktować jako porad inwestycyjnych.

5.Twórca wyraźnie zastrzega i oświadcza, że nie ponosi On żadnej odpowiedzialności za decyzje użytkowników, które zostaną podjęte w oparciu o treści materiałów szkoleniowych oraz kursów szkoleniowych zamieszczonych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy", a także nie odpowiada w żadnym zakresie za powodzenie przyszłych inwestycji użytkowników dokonanych w oparciu o ww. treści.

§6

W żadnym wypadku Twórca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysku, lub z powodu przerwy w działalności gospodarczej) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów szkoleniowych i kursów szkoleniowych zamieszczonych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy".

§ 7

1.Materiały szkoleniowe oraz kursy szkoleniowe zamieszczone na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne.

2.Twórca nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów szkoleniowych lub kursów szkoleniowych znajdujących się na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" jest dokładny, kompletny lub aktualny.

3.Twórca może dokonywać zmian w materiałach szkoleniowych i kursach szkoleniowych zamieszczonych na platformie edukacyjnej "BitBay Academy" w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia, jednakże Twórca nie ma obowiązku aktualizacji materiałów i kursów szkoleniowych.

§ 8

W przypadku poważnych problemów technicznych Twórca zastrzega sobie prawo czasowego braku możliwości korzystania z platformy edukacyjnej "BitBay Academy".

§ 9

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2019 r.

2.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://academy34.teachable.com/p/terms

3. Twórca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania aktualnej wersji Regulamin na stronie internetowej wskazanej w ust. 2 powyżej.

4. O wszelkich zmianach Regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez informacje zawarte na platformie edukacyjnej "BitBay Academy".

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.